انجام تكنيك فر روي موهاي نچرال و رنگ شده و دكلره شده